ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี Lop Buri Juvenile and Family Court ++Tel.036 414 577++ E-Mail : lbrjc@coj.go.th

นางสาวปาริชาติ พันธุ์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยผู้อํานวยการสํานักงานประจําศาล และคณะผู้พิพากษาสมทบ เยี่ยมการดําเนินโครงการห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๑๑ จังหวัดลพบุรี

นางสาวปาริชาติ พันธุ์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยผู้อํานวยการสํานักงานประจําศาล และคณะผู้พิพากษาสมทบ เยี่ยมการดําเนินโครงการห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๑๑ จังหวัดลพบุรี


เอกสารแนบ